Donate
 1. Recommender: ryan
       about 저녁
   
    1

  오늘저녁 말로만듣던 그 샌드위치...가격도 저렴이 ㅎㅎ 맛저하세요♥♥

  5 years ago  
 2.      about 저녁
   
    0
  Cooking pasta... Easy dinner tonight yay! kk
  7 years ago  
  Eveline 와 대답하기 어렵네~ 매일 다르자나! 하루 일과표 만들어 볼까? ㅋㅋㅋ
  7 years ago
  Ryan ㅇㅇ~!
  7 years ago
 3.      about 저녁
   
    0
  전혁 (x) 저녁 (o) 저녁 저녁 저녁 저녁
  8 years ago  
 4.      about 저녁
   
    0
  새우튀김하고 똠얌꿍 먹었다.
  이제 배불러~ ㅋㅋㅋ
  8 years ago  
  Ryan 똠양꿍 짜지???
  8 years ago
  연주 좀 짠데 밥이랑 먹으면 괜찮아 맛있어 ㅋ
  8 years ago
 5.      about 저녁
   
    0
  먹고 싶은 거 있어요? 뭐지?ㅋㅋㅋㅋㅋ
  8 years ago  
  Ryan 김치볶음밥 해라. ㅋㅋㅋㅋ
  8 years ago
  Eveline 아들은 매운 것 잘 안 먹어.. 지금 김치도 없고..ㅋㅋㅋ
  8 years ago
 6. Recommenders: DoNichiArt other 1
       about 저녁
   
    2

  Baked seafood fettuccine with my glass of Bellini!
  C'mon, let's eat~~~

  9 years ago  
  Selenne(셀레네) lentil soup with smoked meat and a cup of hot coffee!!
  9 years ago
  Sam Selenne, sounds great! I hope you enjoyed it! I'm not too fond of lentils~~ I'll give it a try next time
  9 years ago
 7.      about 저녁
   
    0
  Dinner time~ dont know what i wanna eat..
  9 years ago  
  Eveline good idea Abi.. mac&cheese...
  Rye..dumplings? Too late to start making now.. takes too much time.
  9 years ago
 8.      about 저녁
   
    0
  Cooking dinner..
  9 years ago  
 9. Recommender: mariz
       about 저녁
   
    1
  9 years ago  
  Rim 저는 귀찮아서 라면으로!!
  9 years ago
  Mika_할리메 맛있어 보여
  9 years ago
 10. Recommender: Mika_ist08
       about 저녁
   
    1

  짬자면으로 선택했어 ㅋㅋㅋ
  지금 기다리는중
  아 배고프네~

  9 years ago  
  Rim good choice! 전 오늘은 짬뽕이 땡겨요~ㅎㅎ 맛있게 드세요~
  9 years ago
  연주 고마워요~ 나랑 나눠먹어도 돼요! ㅋㅋㅋ 혼자 못 먹어요 ㅋ
  9 years ago
 11. Recommenders: CheshireCat1705 other 3
       about 저녁
   
    4

  여기 내 저녁 식사. 시금치 샐러드. 그것은 염소 젖 치즈, 소나무 열매, 그리고 prosciutto다. 이 발사믹 식초 드레싱 맛있다.

  9 years ago  
  Ryan 소나무 열매? it may be 잣
  9 years ago
  9 years ago
 12.      about 저녁
   
    0
  메뉴는 보쌈. 아들이 먹고 싶다고..
  9 years ago  
  Ryan 
  9 years ago
 13.      about 저녁
   
    0

  저녁은 쌀국수를 먹었어요

  10 years ago  
  Thảo Mình ở Tây Ninh^^ bạn ở Hà Nội à?) à mà mình 16t Không biết bạn có lớn hơn không^^* có gì xưng hô dễ hơn
  10 years ago
  trangro Xa hè, c ở Hà Nội, c biết e ít tuổi hơn mà vì thấy ghi là học cấp 3. C 22t roy
  10 years ago
 14.      about 저녁
   
    0
  밥 먹을거예요~ 빠이빠이
  10 years ago  
  Ryan Enjoy~
  10 years ago
 15.      about 저녁
   
    0
  공부중~ 내일..... 시험있어~~ 지금 여름인데ㅠㅠ 아 배고파고 졸려요~
  10 years ago  
Join Today
Are you new on here? Share your minds with other easily!
Male
Female